Jump to content

Leonidas i unia45 push-.-


k181c
 Share

Recommended Posts


(z ang. "pchać", "popychać"; tu, do przodu) - jest to metoda nieuczciwego wzbogacania się graczy kosztem słabszych kont. Push zachodzi wtedy, gdy surowce z konta o mniejszej ilości punktów są wysyłane na planetę gracza o większej ilości tychże.

 

JA SIE PYTAM JAK TO MOZE BYC TRAKTOWANE JAKO PUSH SKORO LEONIDAS JEST W TOP 40 I WYSLAL SUROWCE DO KOGOS SPOZA TOP300 

 

Leonidas wyslal surowce do unia45 poniewarz ten wygral konkurs... pozatem leonidas ma wieksza ilosc punktow (5kkkk) niz unia45 (250kkk)

wiec nie moze byc mowy o zadnym pushu... Jesli banowane jest to ze lider sojuszu pomaga slabszym gracza... to ja zwracam sie z prosba o wymiane GO. poniewarz "karolradom" niezabardzo chyba ma pojecie o prawach skoro rozdaje bany na prawo i lewo.

 

Pozdrawiam wszystkich

K181C z Uni6

Link to comment
Share on other sites

Regulamin ogólny:§ 1 Postanowienia wstępneZgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, został stworzony niniejszy
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części:
Regulaminem).

    

Podmiotem świadczącym usługi jest Marcin Gliwiński NETGAME, os Sikorskiego 25a/44 Żory (zwany dalej: Właścicielem).Usługobiorcą jest każdy podmiot korzystający z usług opisanych w Regulaminie

(zwany dalej: Użytkownikiem).§ 2 Rodzaj świadczonych usługOgólne:

a)    Bezpłatny dostęp do serwisu internetowego http://ogam.online (zwany w
dalszej części Serwisem) w ramach świadczonych usług opcjonalnych.

Opcjonalne:

a)    Korzystanie z waluty portalowej „Astat” (zwany w dalszej części
Astat) możliwej do wykorzystania i nabycia odpłatnie w zakładce „sklep”
dostępnej w lewym menu po zalogowaniu(zwany w dalszej części Sklep).
Sklep oferuje specjalnie dobrane pakiety elementów wirtualnych serwisu
za określoną ilość Astatu. Astat można kupić za pomocą SMS Premium,
Przelewu i karty płatniczej oraz za pomocą serwisu moneybookers (System
płatności obsługuje CashBill).§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną1. W celu korzystania z usług niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:

a) posiadanie urządzeń zapewniających dostęp do sieci Internet,

b) posiadanie bezpłatnego konta w Serwisie,

c) posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej zapewniającej prawidłowe wyświetlanie Serwisu.

2. Ze świadczonych usług może korzystać Użytkownik, który posiada pełną
zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z usługi przez użytkowników
nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych jest możliwe
jedynie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.

3. Właściciel zobowiązuje się do należytego świadczenia usług dla użytkownika.

4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.§ 4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów1.    Zawarcie umowy ogólnej o świadczenie dostępu do serwisu ogam.online następuje po zarejestrowaniu bezpłatnego konta.

2.    Zawarcie umowy opcjonalnej o świadczenie usługi „waluta Astat” jest
odpłatne każdorazowo przy nabyciu wybranej przez użytkownika ilości
Astatu. Zawarcie umowy następuje poprzez dodanie przez Właściciela
zakupionej przez użytkownika ilości Astatu.

3.    Aktywność użytkownika minimum raz na 50 dni, po tym czasie Właściciel
zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy i usunięcia bądź
przekazania zarejestrowanego bezpłatnie konta w serwisie.

4.    Czas świadczenia usługi Astat: do 365 dni (przestrzegając punkt 3
§4), po tym czasie Właściciel nie ma obowiązku dalej świadczyć usługę
dla użytkownika.

5.    Z każdej usługi wymienionej w §2 można w dowolnej chwili zrezygnować
powiadamiając o tym Właściciela drogą elektroniczną na adres
ogamtest@gmail.com. Na wniosek Użytkownika, Właściciel zakończy
świadczenie zgłoszonych usług po przez usunięcie danych Użytkownika z
serwisu lub ich ograniczenie, wynikające ze świadczenia usług.§ 5 Reklamacje1.    Wszelkie reklamację ze świadczonych usług ogólnych lub opcjonalnych można złożyć elektronicznie na adres: ogamtest@gmail.com

2.    Warunkiem reklamacji jest nieprawidłowe świadczenie usług przez Właściciela

3.    Reklamacja powinna zawierać wszystkie informację dot. nieprawidłowego
świadczenie usługi, jakiej usługi reklamacja dotyczy i co jest powodem
reklamacji.

4.    Reklamacja będzie rozpatrzona w termie do 3 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości e-mail od Użytkowania.§ 6 Zastrzeżenia1.    Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia
usług w celu poprawy jakości ich działania bądź przeprowadzenia
niezbędnych prac konserwacyjnych.

2.    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności ze nienależyte korzystanie z
usług przez Użytkownika lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu
wraz z załącznikami.

3.    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za blokadę konta, dla którego
są świadczone usługi (całkowicie zablokowany dostęp do serwisu)
spowodowaną nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu wraz z
załącznikami (szczególnie załącznikiem nr. 1, regulującym zasady gry).

4.    Właściciel może powiadamiać użytkownika drogą elektroniczną o stanie
konta zarejestrowanego przez użytkownika (np. nieaktywność).

5.    Właściciel nie przechowuje w serwisie twoich danych osobowych,
jedynie email i adresy IP które są wymagane w celu prawidłowego
świadczenia usług ogólnych i opcjonalnych. Szanujemy twoją prywatność,
dlatego nie udostępniamy i nie sprzedajemy również twoich danych innym
podmiotą, wyjątkiem udostępniania są organy do tego uprawione (np. sąd
czy policja).

6.    Właściciel nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji usługi ogólnej, jeżeli użytkownik nie korzysta z usług opcjonalnych.

7.    Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów serwisu w ramach usługi ogólnej.

8.    Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji pakietów w sklepie, w
ramach świadczonej usługi Astat o czym użytkownik zostanie powiadomiony
z 72 godzinnym wyprzedzeniem.

9.    Za utracone (zrabowane przez innych użytkowników w wyniku
rywalizacji) zakupione pakiety (surowców, floty, obrony) w sklepie
Właściciel nie odpowiada.

10.     Za błędnie dokonane płatności (np. pomylona treść SMS’a) Właściciel nie odpowiada.

11.     Za wszelkie szkody, w tym niematerialne powstałe w wyniku
korzystania usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem Właściciel nie
odpowiada.§ 7 Postanowienia końcowe1.    Regulamin wraz z załącznikami jest dostępy cały czas dla każdego użytkownika.

2.    Regulamin jest akceptowany podczas rejestracji i każdorazowego logowania do serwisu.

3.    Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w
celu poprawy jakości świadczenia usług oraz innych wymogów (np. zmiana
prawa RP) o czym użytkownik zostanie powiadomiony.

4.    Pamiętaj o ryzyku silnego uzależnia od gier m.in. internetowych.

5.    Jeżeli nie akceptujesz niniejszego regulaminu nie możesz korzystać z oferowanych przez Właściciela usług.

6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012.

Załącznik nr 1
Regulaminu ogólnego określający zasady rozgrywki w serwisie http://ogam.online

§1 Definicje


1. Zwroty znajdujące się w niniejszych zasadach należy rozumieć następująco:

    1) Administrator – właściciel serwisu ogam.online

    2) Administracja – Administrator oraz osoby zajmujące się     administracją gry, wyznaczone przez Administratora

    3) ogam.online – serwis, który obejmuje:

        - http://ogam.online

        - http://forum.ogam.online

        - ogamtest@gmail.com

        - ogamkontakt@gmail.com

    4) Użytkownik – osoba posiadająca konto na ogam.online§2 Konta1. Każde konto jest własnością Administratora.

2. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto na danym uniwersum.

3. Jeden użytkownik może grać tylko na jednym koncie na danym uniwersum.

4. Zabronione jest używanie dodatkowego oprogramowania (wszelkiego typu), które wykonuje czynności w grze za użytkownika.

5. Zabrania się sprzedaży wszelkiej zawartości zapisanej na koncie użytkownika.

6. Jednorazowe wejście na cudze konto (np. w celu włączenia
urlopu) musi być zgłaszane bezpośrednio do operatorów uniwersum lub
poprzez opcję Gra z jednego IP i uprzednio przez nich zaakceptowane.

7. Zabrania się krókoterminowego (do 30 dni) oddawania kont innym użytkownikom.§3 Zasady dotyczące większej ilości kont1. Osoby korzystające z jednego komputera lub łącza, zamierzające
posiadać lub posiadające już konta na tym samym uniwersum zobowiązane
są do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu poprzez użycie opcji "Gra z
jednego IP" dostępnej w lewym menu w grze po zalogowaniu.

2. Użytkownicy do czasu akceptacji zgłoszenia muszą zachowywać odstęp co najmniej 60 minut pomiędzy logowaniem.

3. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania jednego lub więcej kont MULTI.

4. Zgłoszenie gry z jednego IP jest jednoznaczne z zakazem:

    1) Transportu surowców między zgłoszonymi kontami;

    2) Wszelkich pożyczek między zgłoszonymi kontami;

    3) Wzajemnych ataków na siebie (wyłączając próby moonowe).§4 Push1. Maksymalny transport wysłany do użytkownika nie może
przekraczać 3.000.000.000.000 deuteru (stosując przelicznik M/K/D -
4/2/1) na dobę.

2. Za push uważa się również:

    1) Umyślne składowanie surowców na planetach/księżycach, aby zezwolić na ich odbiór przez (wielokrotny) atak;

    2) Generowanie ataków słabszą flotą w celu wytworzenia debrisu i później jego zebrania;

    3) Wykorzystywanie dodatkowych sposobów i możliwości by jedno
konto otrzymywało surowce bez otrzymania wzajemnej korzyści (handel)
lub stosuje przeliczniki dumpingowe.

3. Wysyłanie surowców do silniejszego gracza po udzieleniu pomocy
w postaci pożyczki recyklerów (zarówno przy zwykłej jak i przy podziale
złomu po walce ACS) jest dozwolone, jeżeli transakcja ulegnie
zakończeniu w ciągu 48 godzin. Nieprzestrzeganie powyższej zasady jest
traktowane jako push.

4. Ataki pożegnalne, czyli wysłanie floty na stratę do gracza
silniejszego lub atak przez gracza silniejszego i brak reakcji ze strony
użytkownika (umowa między użytkownikami) są zabronione i traktowane są
jako push.

4.1. Podział złomu po ACS musi być proporcjonalny do ilości
jednostek poszczególnego użytkownika biorącego udział w ataku. W
przypadku, gdy dany użytkownik nie był do ataku niezbędny lub
zapraszający miał w zapasie flotę i był w stanie wykonać samodzielnie
atak podział złomu nie jest możliwy.

4.2. Wysyłający ma obowiązek powiadomić SGO, którego dokładnie ataku transport dotyczy.

5. Przesyłanie surowców między własnymi planetami nie jest traktowane jako push.
§5 Bash1. Zabrania się ataków na administrację, SGO, GO oraz osoby wyróżnione symbolem GT w galaktyce. Osoby te nie prowadzą czynnej gry.

2. Maksymalnie dopuszcza się 6 agresywnych misji na jedną planetę
oraz 6 agresywnych misji na dany księżyc w ciągu doby. Zasada ta nie
dotyczy ataków na konta nieaktywne ponad 7 dni.

2.1. Łącznie dopuszcza się 20 ataków na użytkownika oraz maksymalnie można zniszczyć 4 księżyce graczowi w ciągu doby.

3. Przekroczenie wyżej opisanych limitów jest traktowane jako bash.

4. Bash nie dotyczy:

    1) Ataku rakietowego;

    2) Zestrzelenia sond szpiegowskich;

    3) Wysłania pojedynczego statku z misja "Napadaj" w celu utworzenia Pola Zniszczeń;

    4) Prób moonowych (wielokrotnych (umówionych) ataków użytkownika w celu zniszczenia floty, dzięki czemu ma powstać księżyc).

5. Przez bash należy także rozumieć wysłanie FS (długo lecącej
floty) na aktywnego gracza, w celu uniemożliwienia włączenia mu urlopu.

6. Skanowanie planety/księżyca użytkownika (sondą szpiegowską) na
czas mniejszy albo równy jednej sekundzie przed dolotem floty z misją
agresywną jest również traktowane jako bash.§6 Bugusing1. Zabrania się wykorzystywania błędów lub luk w oprogramowaniu jak również omijania formularzy.

2. Obowiązkiem użytkownika jest powiadomienie administracji o znalezionych błędach lub lukach w oprogramowaniu.

3. Zabroniony jest jakikolwiek kontakt flotowy z graczami zablokowanymi za bugusing.§7 Wymuszenia i groźby1. Zabrania się wymuszeń i gróźb, które maja odniesienie do
prawdziwego życia. Działania opisane w zdaniu poprzednim mogą zostać
zgłoszone odpowiednim organom ścigania.

2. Groźby odnoszące się do gry są dozwolone.§8 Kultura, spam i pozostałe normy1. Zabrania się wysyłania wulgarnych bądź obraźliwych wiadomości do innych graczy.

2. Zabronione są wulgarne bądź obraźliwe nazwy planet, awatary, tag i nazwa oraz treść sojuszu.

3. Zabrania się wszystkich działań, których celem jest podszywanie się pod administrację ogam.online

4. Zabrania się używać słów: admin, administrator, moderator, go,
sgo i podobnych w nazwie użytkownika, nazwach planet oraz sojuszy.

5. Spam, bez względu na formę (np. poprzez wiadomości, raporty szpiegowskie) jest zabroniony.

6. Administrator nie odpowiada za stracone w wyniku gry (np.
ataki) surowce jak również inne przedmioty wirtualne zakupione w
sklepie.

7. Zabrania się nakłaniania do łamania lub omijania regulaminu
czy oprogramowania na wszelki sposób (np. w celu wymuszenia urlopu).

8. Długość blokad konta będzie ustalana na podstawie tabeli kar. W
niektórych przypadkach (np. recydywa lub działanie niewymienione w
tabeli kar) indywidualnie przez SGO lub administrację.
Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zablokowania konta
(lub całkowitego usunięcia) w wyniku złamania regulaminu.§9 Ustalenia etyczne1. Każdy gracz powinien odnosić się z szacunkiem do innych graczy, administracji i użytkowników forum.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści
użytkowników. W przypadku odnotowania, iż dana treść łamie regulamin lub
prawo należy to zgłosić administracji.

3. Zabrania się wszelkich działań na niekorzyść ogam.online i Administratora.

4. W wyniku stałej blokady konta nie ma możliwości przekazania dodatków lub zwrotu gotówki.§10 Wojny1. Wojnę mogą prowadzić jedynie sojusze (oficjalnie założone na
uniwersum), z możliwością więcej niż jeden sojusz w danej drużynie.

2. Każda wojna musi być zgłoszona na forum w dziale "wojny".

3. Wojna musi posiadać system liczenia procentowy lub na podstawie ilości straconych jednostek oraz datę zakończenia.

4. W trakcie wojny między sojuszami nie obowiązuje norma wyrażona
w §5 pkt 2,2.1 ( z wyłączeniem zasady niszczenia maksymalnie 4
księżyców na dobę).

5. Wojna musi być oficjalnie zaakceptowana lub odrzucona przez
przedstawiciela sojuszu wyzwanego w ciągu 24 godzin, po tym czasie
uznaje się wojnę za rozpoczętą.

6. W trakcie trwania wojny sojusz może się poddać w dowolnej chwili, co będzie skutkowało zakończeniem wojny.

7. Raporty spełniające wcześniej ustalony przez sojusze próg
muszą być zamieszczane na forum w temacie wojny lub osobnym,
przeznaczonym na ten cel.

8. Wszelkie zmiany w systemie prowadzenia wojny w trakcie jej
trwania muszą być ustalone i zaakceptowane przez wszystkie sojusze
biorące udział w wojnie.

9. Administracja zastrzega sobie prawo do nieakceptowania niektórych wojen (np. 1 na 10'ciu).

10. Członkowie sojuszów, które są w trakcie wojny nie mogą korzystać z opcji urlop.

11. Odejście użytkownika z sojuszu, który jest w trakcie wojny wyklucza go z niej.

12. Warunki sporne lub dodatkowe określają sojusze przed lub
podczas trwania wojny (np. dokładny procentowy system liczenia podczas
remisu). Warunki muszą być zaakceptowane przez wszystkie sojusze biorące
udział w wojnie. W przypadku, gdy podczas trwania wojny nie wszystkie
sojusze są tego samego zdania, ostatecznie rozstrzygnie je
Administracja.§11 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie skargi i wnioski mogą być zgłaszane administracji drogą elektroniczną na forum lub mail.

2. Regulamin może być zmieniony w każdej chwili, o czym użytkownicy zostaną poinformowani z 72 godzinnym wyprzedzeniem.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące powyższych zasad rozstrzyga jednostronnie Administrator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz serwis obowiązuje regulamin, który przeczytałeś i akceptowałeś, regulaminu czy zasady z innych serwisów nie mają tutaj żadnego znaczenia (wszelkie regulaminy są ważne tylko na właściwych serwisach, które określa regulamin).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.